ATB Servis s.r.o.


 

 

 

 

 

 

Vedení účetnictví

Klient předává naší společnosti všechny prvotní doklady potřebné k zaúčtování, naši pracovníci zkontrolují úplnost a správnost dokladů, v případě pochybností konzultují s klientem a poté provedou jejich zaúčtování. Klientovi předáváme dle jeho požadavků výkazy o stavu hospodaření, přehledy uhrazených a neuhrazených faktur, pokladní knihu a další sestavy dle potřeb a přání klienta. Sestavujeme úplnou roční účetní závěrku.

Daně

Na základě zaúčtovaných dokladů zpracuje naše společnost příslušná daňová přiznání:

 • k dani z přidané hodnoty
 • k dani z příjmů právnických/fyzických osob
 • k silniční dani

Dle potřeb a požadavků klienta zpracováváme také přiznání k dani dědické, darovací, dani z převodu nemovitostí, dani z nemovitostí.

Zpracování mezd

Externí zpracování mezd je komplexní služba, která zahrnuje:

 • výpočet mezd podle předaných pracovních výkazů, pracovních smluv a mzdových výměrů
 • výpočet výše zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • přípravu/tisk výplatních lístků
 • zpracování podkladů pro výplatu mezd v hotovosti
 • zpracování příkazů k úhradě bezhotovostně vyplácených mezd
 • zpracování příkazů k platbě odvodů z mezd jednotlivým institucím
 • zpracování rekapitulací mezd pro zaúčtování do účetního systému společnosti
 • vyhotovení přehledů o platbách pojistného pro instituce sociálního a zdravotního pojištění
 • vedení mzdových listů
 • zpracování Evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a funkčních požitků na základě požadavků zaměstnanců či vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech a uhrazených zálohách na daň z příjmů
 • roční vyúčtování daně ze záloh na daň ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou ve vztahu k finančnímu úřadu

Personalistika

V oblasti personální agendy zajišťuje naše společnost

 • přihlášení společnosti k platbě pojištění u příslušné OSSZ
 • přihlášení společnosti k platbě zdravotního pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven

U nových pracovních poměrů, po převzetí uzavřené pracovní smlouvy a zápočtového listu nové zaměstnance přihlašujeme

 • k sociálnímu pojištění na příslušné OSSZ
 • ke zdravotnímu pojištění u příslušné zdravotní pojišťovny

Při ukončení pracovního poměru:

 • odhlašujeme zaměstnance z pojištění u jednotlivých institucí
 • připravujeme zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční listy důchodového pojištění

Další služby

Společnosti v rámci svých podnikatelských aktivit potřebují nejen odborně zpracované účetnictví a servis v oblasti daní, ale i zajištění dalších aktivit. Společnost ATB Servis s.r.o. na základě požadavku klieta zajišťuje kromě výše uvedených činností i vypracování vnitřních účetních směrnic, zpracování statistických výkazů, na základě plné moci zastupuje klienty při jednáních s institucemi, zastupuje klienty rovněž při plánovaných a namátkových kontrolách.


Design by DerySoft.eu (C) 2009